Anti discriminatie/racisme beleid

Anti discriminatie/racisme beleid

Wij zijn ons ervan bewust dat voetbal een belangrijke rol in onze samenleving speelt. Voetbal verbindt mensen en is een sport voor iedereen. In onze vereniging zien we een afspiegeling van de maatschappij. SV batavia’90 erkent de sociaal- en maatschappelijke functie en daarmee haar verantwoordelijkheid. Het bestuur van SV batavia’90 hecht er waarde aan beleid te hebben wat betreft anti-discriminatie en antiracisme. Dit in lijn met richtlijnen van de KNVB, de UEFA en in het kader van het licentiesysteem derde divisie. Dit protocol is door het bestuur van SV BATAVIA90 vastgesteld.

Onder racisme wordt verstaan: het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens het ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde.

Onder discriminatie wordt verstaan: ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Er kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt op afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Bij SV batavia’90 starten alle wedstrijden met een uiting van respect naar elkaar. Wij doen dat in de vorm van Shake hands. Inmiddels is dat door meerdere verenigingen overgenomen.

Maatregelen

Het beleid en de maatregelen van SV BATAVIA90 tegen racisme en discriminatie houden in ieder geval de hierna te noemen maatregelen en acties in:

1. Verklaring

SV BATAVIA90 verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en andere vormen van discriminatie. Racisme en elke andere vorm van discriminatie wordt niet getolereerd door SV Batavia’90. Deze verklaring wordt actief uitgedragen door SV Batavia’90, onder andere door met regelmaat in uitingen aandacht te besteden aan racisme en discriminatie en door het protocol tegen racisme en discriminatie op de website van de club te plaatsen.

2. Racisme en discriminatie op sportpark de Doggersbank

SV Batavia’90 verbiedt nadrukkelijk elke vorm van racisme en discriminatie op het sportpark. De club zal zich maximaal inspannen om een ieder die zich op het sportpark toch schuldig maakt aan racisme of discriminatie (ten minste) een sportparkverbod op te leggen of op andere, nader te bepalen wijze te straffen.

3. Stelling nemen tegen racisme en discriminatie

Onverminderd de verklaring als genoemd onder maatregel 1 neemt SV Batavia’90 actief stelling tegen racisme en discriminatie.

 

 

 

4. Verbod racistische en discriminerende leuzen en propaganda

SV Batavia’90 neemt maatregelen tegen personen en groeperingen die racistische en discriminerende uitingen en propaganda uitdragen en/of verspreiden in en rondom het sportpark.

5. Maatregelen tegen leden, spelers, staf, begeleiding, vrijwilligers en/of overige medewerkers

SV Batavia’90 neemt binnen haar mogelijkheden en bevoegdheden (disciplinaire) maatregelen tegen leden, spelers, staf, begeleiding, vrijwilligers en/of overige medewerkers van de club die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.

6. Samenwerking trainers en begeleiders

In samenspraak tussen club, trainers en begeleiders is geregeld hoe op te treden tegen racisme en discriminatie tijdens de wedstrijden van SV Batavia’90. SV Batavia’90 treedt proactief op tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende uitingen bevatten. Wij controleren bij vertrek en bij de toegang op het meevoeren van spandoeken en treden onmiddellijk op als de tekst van een spandoek met bedoelde uitingen zijn bedruk.

7. Sanctiebeleid

Het bestuur van SV Batavia’90 zal iedere racistische en/ of discriminerende uitingen en gedragingen zorgvuldig beoordelen en daarbij het subsidiariteit en proportionaliteitsbeginsel hanteren. Ouders van jonge overtreders worden ook in kennis gesteld.

8. Aannamebeleid vrijwilligers

SV Batavia’90 draagt zorg voor het implementeren van een beleid met betrekking tot het aannemen van vrijwilligers ingevolge waarvan eenieder (ongeacht sekse, geloof, huidskleur etc.) gelijkwaardig zal worden behandeld.

9. Kenbaar maken beleid naar andere (bezoekende) verenigingen

SV Batavia’90 zal aan de andere clubs die ons sportpark bezoeken kenbaar maken welk beleid zij voert (en welke maatregelen zij neemt) met betrekking tot het tegengaan van racisme en discriminatie zodat kan worden gekomen tot een optimale afstemming en samenwerking. Dit zal voor de wedstrijden van SV BATAVIA90 1 geschieden in het zogeheten vooroverleg met betrekking tot (thuis)wedstrijden door onze veiligheidscoördinator.

Melding

Indien je te maken krijgt met discriminatie of racisme of het gevoel hebt zodanig te zijn of worden bejegend kun je dat op verschillende manieren bij onze vereniging kenbaar maken. Wij adviseren je dat zo snel mogelijk (direct) te melden bij je (jeugd) leider of coördinator van je afdeling. Natuurlijk is het ook mogelijk direct melding te doen bij onze vertrouwenspersoon, de jeugdcommissie of algemeen bestuur. Wij gaan vertrouwelijk met de melding om en bespreken ook welke actie er door SV Batavia’90 zal worden ondernomen. We hopen dat zich zo’n situatie nooit zal voordoen maar willen je wel met klem verzoeken het incident te melden. Dit is overigens van toepassing voor zowel leden als niet leden, vrijwilligers, supporters en bezoekers van andere verenigingen.